Algemene Voorwaarden

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij bestellingen van MP Sieraden.

Naam onderneming: MP Sieraden
Gevestigd: Koopmanstraat 35, 7121VS, Aalten (let op: dit is géén bezoekersadres)
Email: info@mpsieraden.nl
IBAN: NL33 RABO 0380 2308 28
KvK-nummer: 56842732
BTW-identificatienummer: NL001386831B69

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MP Sieraden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MP Sieraden worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MP Sieraden ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van MP Sieraden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 MP Sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en MP Sieraden komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van MP Sieraden gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MP Sieraden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden met Ideal, BanContact of contant bij afhalen.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MP Sieraden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De door MP Sieraden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Wij streven er naar uw bestelling na ontvangst van betaling dezelfde dag nog te verzenden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. De producten worden namens de klant aangeboden bij de verzender.
4.3 MP Sieraden is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending.
4.4 Wij leveren onze goederen binnen Nederland en België. Wij berekenen geen verzendkosten bij een bestelling boven de €50,- (binnen Nederland).
Wij hanteren de volgende verzendkosten:
Nederland - brievenbuspost €3.95 / pakketpost €6.50
België - brievenbuspost €4.99 / pakketpost €9.99
4.5 U kunt uw bestelling ook afhalen, dit kan alleen op afspraak. Wij hebben echter geen winkelpand om u te ontvangen, houdt u hier rekening mee. U kunt alleen contant betalen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MP Sieraden verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u MP Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vierentwintig uur (24 uur) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft MP Sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht binnen veertien (14) werkdagen na aflevering een retouraanvraag te doen. Gelieve uw retourzending per email aan ons door te geven.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien deze voldoen aan onderstaande voorwaarden:
6.3.1. De retour gezonden artikelen dienen na de aanvraag binnen 14 dagen en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in originele verpakking, degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd incl. (kopie) factuur. Het risico van verlies of beschadiging tijdens transport is voor de verzender.
6.3.2. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde poststukken worden door MP Sieraden niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen. Retourzendingen die wij ontvangen na de termijn van 14 dagen worden alleen geaccepteerd op beslissing van MP Sieraden en worden dan terugbetaald met winkeltegoed.
6.3.3. Reeds betaalde aankoopbedragen en eventuele verzendkosten worden binnen 7 werkdagen aan u terugbetaald. De verzendkosten krijgt u ook terug, mits u de gehele bestelling retour zend. (volgens Nederlandse wetgeving voor webwinkels)
6.3.4. De volgende artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht: Sale/afgeprijsde artikelen.
6.4 Indien u een verkeerde bestelling heeft ontvangen zal MP Sieraden zorgen voor het verzenden van de juiste producten. Ook vergoedt MP Sieraden de gemaakte frankeerkosten volledig, tenzij de klant zelf een verkeerd product of verkeerde maat heeft besteld.
6.5 Alle artikelen worden gecontroleerd, voordat deze opgestuurd worden, op beschadiging en op gebreken. Producten worden bij verzenden goed en stevig ingepakt.
6.5 Wegens onze lage prijzen kunnen wij slechts een beperkte garantietermijn hanteren op onze artikelen en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan uw artikel vanaf dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling. U kunt zelf bijdragen aan een langere levensduur van uw sieraad, zie hiervoor de pagina tips en onderhoud op de website. Onze merkhorloges van Ernest hebben een garantie termijn van 3 maanden.
6.5.1 Verkleuring van uw sieraad valt niet onder de garantie. Indien bekend is dat uw huid een hogere zuurgraad bevat adviseren wij een laagje blanke nagellak aan te brengen of te kiezen voor stainless steel artikelen.
6.5.2 Artikelen die reeds zijn gewassen vallen buiten onze garantie.
6.5.3 Indien kleine onderdelen losraken, zoals steentjes/pailletjes, valt dit niet onder de garantie.
6.6 Wilt u iets ruilen? Dat kan, volg dan de retourneer instructies en maak een nieuwe bestelling.
6.7 MP Sieraden verkoopt géén echt zilver of echt goud. Indien de woorden zilver en/of goud in beschrijvingen op deze webwinkel worden gebruikt is dit ter aanduiding van de kleur.
6.8 MP Sieraden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook bij het niet zorgvuldig gebruiken van onze artikelen. Denk hierbij aan kleine onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw kinderen of huisdieren.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MP Sieraden ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MP Sieraden gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MP Sieraden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan MP Sieraden schriftelijk opgave doet van een adres, is MP Sieraden gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MP Sieraden schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 MP Sieraden is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
8.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Privacybeleid
9.1 MP Sieraden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
9.2 Deze privacyverklaring is onderdeel van de website www.mpsieraden.nl
9.3 MP Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, er is sprake van aankoop van goederen danwel dat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken;
9.4 MP Sieraden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het afhandelen van uw betaling;
verzenden van onze nieuwsbrief;
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren danwel een aankoop van goederen af te kunnen handelen;
u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
om goederen en diensten bij u af te leveren.
9.5 MP Sieraden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
9.6 MP Sieraden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
9.7 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mpsieraden.nl dan verwijderen wij deze informatie.
9.8 MP Sieraden gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
9.9 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MP Sieraden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mpsieraden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. MP Sieraden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
9.10 MP Sieraden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mpsieraden.nl

Artikel 10. Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van MP Sieraden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2020 MP Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.